+48 724 277 097
Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych oraz gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, we wstępnie ustalonych celach i w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów. Podczas przetwarzania danych osobowych staramy się zapewnić ich dokładność, bezpieczeństwo i poufność, a także odpowiednie przechowywanie i ochronę.

Możemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”), ustawą o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej, jak również innymi wymogami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas przetwarzane.

 

1. JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1.1. Dane osobowe użytkowników, które przetwarzamy, uzyskujemy w następujący sposób:

   a) Gdy użytkownik udostępnia nam je w sposób bezpośredni. Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe do w związku z wysłaniem do nas CV lub listu motywacyjnego, aplikując na udostępnione przez nas stanowiska za pośrednictwem witryn z ofertami pracy, podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, w przypadku komunikowania się z nami przez telefon, e-mail lub podczas spotkań, w przypadku wypełniania naszych kwestionariuszy, wykonywania powierzonych nam zadań lub testów lub kontaktując się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn). Gdy użytkownik kontaktuje się z nami w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, zbieramy informacje dotyczące jakiejkolwiek wysłanej do nas komunikacji.

   b) Gdy użytkownik korzysta z zarządzanych przez nas witryn internetowych. Podczas korzystania z witryn internetowych zarządzanych przez nas niektóre informacje (np. Internet Protocol (IP) użytkownika, używane urządzenie dostępu, używana przeglądarka, liczba odwiedzin, strony wyświetlane w naszej witrynie internetowej, czas spędzony na stronie, a także witryny odwiedzane przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej) są zbierane automatycznie.

   c) W przypadku gdy otrzymujemy dane osobowe od osób trzecich w sposób ustalony przez przepisy ustawowe i/lub Politykę prywatności.

1.2. Możemy połączyć dane osobowe otrzymane od użytkownika z innymi danymi, które zebraliśmy z innych źródeł publicznych lub publicznie dostępnych. Na przykład, możemy połączyć dane osobowe dostarczone przez użytkownika z danymi uzyskanymi za pośrednictwem plików cookie strony internetowej, danymi zebranymi dla celów świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika lub danymi prawnie uzyskanymi od stron trzecich. Wykonując swoje prawa, użytkownik ma prawo do żądania sprostowania przez nas wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą.

 

2. W JAKIM CELU PRZETWARZA SIĘ DANE OSOBOWE

2.1.  Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

   a) W celu świadczenia usług. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika lub innych osób: celem identyfikacji kandydatów spełniających wymagania naszych klientów; wybierając ich i poddając analizie w celu ustalenia, czy są oni odpowiedni na oferowane stanowisko; przedstawiając ich pracodawcy lub oferując im pracę w naszej firmie.

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe, które zostały do nas dostarczone (np. dane użytkownika podane w CV, wszelkie dane dotyczące naszej komunikacji z użytkownikiem lub innych informacji wymaganych do zatrudnienia), dane zebrane podczas korzystania z naszej strony internetowej lub innych stron internetowych i/lub dane uzyskane z innych źródeł (np. listów referencyjnych od obecnych lub byłych pracodawców lub znajomych; portali społecznościowych; mediów).

W tym celu dostarczamy lub przesyłamy informacje do naszych partnerów lub klientów, czyli pracodawców, którzy poszukują odpowiednich kandydatów. Będą oni administratorami danych użytkowników razem z nami. Nie będziemy przesyłać danych osobowych użytkownika naszym klientom, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Polityki prywatności. Zawarliśmy z naszymi klientami odpowiednie umowy, w myśl których obie strony są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe użytkownika tak długo, jak zapewniamy użytkownikowi nasze usługi. Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w ramach świadczenia usług na rzecz innych osób, my, po otrzymaniu zgody użytkownika, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez okres 2 lat od daty otrzymania takiej zgody.

Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody, w ramach świadczenia naszych usług możemy dokonywać oceny kandydata i przeprowadzać testy, a także prowadzić rejestrację wideo tych procesów oceny i testowania. Możemy przekazywać zapisy wideo i wyniki oceny/testów klientowi, na którego życzenie przeprowadziliśmy odpowiedni proces analizy.

Użytkownik ma prawo do przeglądania odnoszących się do niego filmów i do uzyskania dostępu do wyników testów i oceny lub do zażądania udostępnienia mu kopii zapisu wideo na osobistym nośniku pamięci.

Będziemy przetwarzać filmy wideo lub wyniki testów/ocen do momentu ukończenia stosownego procesu selekcji lub, z zastrzeżeniem uprzedniej zgody, przez dłuższy okres określony w niniejszej Polityce prywatności w celu zarządzania bazą danych kandydatów. Jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że na filmie zarejestrowano przestępstwo lub inne nielegalne działanie lub wszczęto wewnętrzne dochodzenie, filmy wideo będą przechowywane do zakończenia właściwego dochodzenia i/lub postępowania sądowego.

   b) W celu zarządzania bazą danych kandydatów. Po zakończeniu procesu selekcji, dla którego użytkownik udostępnił swoje dane osobowe, będziemy przetwarzać dane osobowe po to, aby w przyszłości móc przesyłać użytkownikowi oferty pracy lub możliwości kariery, dla celów rekrutacji i wyboru kandydatów, którzy spełniają wymagania naszych klientów, aby oceniać, czy kandydaci są dobrze dopasowani do oferowanego stanowiska i aby przedstawiać ich pracodawcom.

W tym celu przetwarzamy te same dane osobowe, które są przetwarzane w celu świadczenia usług, przesyłamy je do tych samych osób i przechowujemy je przez okres 3 lat od daty otrzymania zgody.

   c) Do celów monitorowania jakości naszych usług (nagrywanie rozmów telefonicznych). Podczas komunikowania się z nami telefonicznie możemy nagrywać rozmowę telefoniczną z użytkownikiem w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług i monitorowania świadczenia naszych usług. 

W tym celu możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, zapis rozmowy telefonicznej (dane dostarczone w trakcie rozmowy telefonicznej), datę i godzinę połączenia oraz nazwisko osoby, która oferuje konsultację telefoniczną.

W tym celu możemy otrzymać dane osobowe bezpośrednio od użytkownika lub możemy wygenerować je podczas korzystania z naszych usług.

W tym celu przechowujemy dane osobowe przez okres 3 lat.

   d) Do zarządzania pracą naszych pracowników.  W zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo możemy przetwarzać dane osobowe naszych pracowników zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami proceduralnymi.

   e) W celu poprawy zarządzanych przez nas witryn internetowych i oferowania usług lepiej dostosowanych do potrzeb użytkownika. Używamy danych osobowych użytkownika, w tym wszelkich danych osobowych, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron internetowych, do poprawy i rozwoju tych stron internetowych i oferowania lepszych usług dostosowanych do potrzeb użytkownika. W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam przez użytkownika, dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz dane osobowe użytkownika, które otrzymujemy od stron trzecich.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób używamy plików cookie i podobnych technologii, patrz punkt 7 niniejszej Polityki prywatności.

   f) Dla celów marketingu bezpośredniego. Po uzyskaniu zgody od użytkownika przetwarzamy jego dane osobowe w celu zaoferowania użytkownikowi naszych usług i usług naszych partnerów lub innych osób współpracujących z nami, jak również celem poprawy jakości naszych usług.

W tym celu możemy przetwarzać nazwisko, numer telefonu i adres e-mail użytkownika; możemy także przetwarzać dane o osobach odwiedzających witrynę internetową Spółki lub witryny internetowe osób trzecich, związane z korzystaniem z takich witryn.

W tym celu będziemy przechowywać dane użytkownika przez okres 3 lat od daty otrzymania zgody.

2.2. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody użytkownika i użytkownik wycofa swoją zgodę lub dojdzie do jej wygaśnięcia, zakończymy przetwarzanie danych osobowych użytkownika z wyjątkiem danych, w związku z którymi wyrażono zgodę, aby były przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 (dziesięć) lat dla celów realizacji, egzekwowania i obrony naszych słusznych roszczeń.

2.3. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkowników do celów niezgodnych z celami wymienionymi powyżej.

 

3. SPOSÓB, W JAKI WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE

3.1. Zbieramy informacje o użytkowniku dzięki wykorzystaniu plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być tymczasowo przechowywane na twardym dysku urządzenia. Pliki cookie służą do rozpoznawania użytkownika po powrocie na stronę internetową, do zapamiętania historii przeglądania i preferencji w zakresie korzystania z witryny przez użytkownika, do dostarczania spersonalizowanych treści, do przyspieszania wyszukiwania na stronach internetowych, do stworzenia wygodnego i przyjaznego dla użytkownika środowiska online oraz aby pomóc uczynić je niezawodnym i skutecznym. Korzystanie z plików cookie to powszechna praktyka w przeglądaniu stron internetowych, która ułatwia nawigację po witrynie.

3.2. Używamy plików cookie do zbierania następujących informacji: adres Internet Protocol (IP) użytkownika, używane urządzenie dostępu, używana przeglądarka, liczba odwiedzin, strony wyświetlane w naszej witrynie internetowej, czas spędzony na stronie, a także witryny odwiedzane przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej.

3.3. Korzystamy z informacji, które zbieramy za pomocą plików cookie, aby:

   a) zapewnić odpowiednie funkcje strony (aby zapewnić użytkownikowi spersonalizowane funkcje);

   b) analizować nawyki przeglądania użytkownika;

   c) doskonalić i rozwijać nasze strony internetowe, aby lepiej dostosować je do potrzeb użytkownika;

   d) rozwijać nasze usługi;

   e) kierować marketing bezpośredni do podmiotów danych.

3.4. Bez uszczerbku dla obowiązującego prawa, możemy łączyć informacje uzyskane za pomocą plików cookie z informacjami zebranymi o osobie za pomocą innych środków (np. informacjami o przeglądaniu stron internetowych, danymi osobowymi przekazanymi nam przez użytkownika itp.).

3.5. Strony internetowe mogą stosować następujące rodzaje plików cookie:

   a) techniczne pliki cookie to pliki cookie, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;

   b) pliki cookie wydajności to pliki cookie, które, choć nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, pomagają znacznie poprawić wydajność, jakość i komfort korzystania z witryny;

   c) analityczne pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane do analizy statystycznej metod przeglądania stron internetowych przez użytkowników; ten typ plików cookie gromadzi dane w formie anonimowej;

   d) pliki cookie reklamowe lub do targetowania to pliki cookie wykorzystywane do wyświetlania istotnych reklam lub innych informacji, które mogą zainteresować użytkownika;

   e) pliki cookie mediów społecznościowych to pliki cookie niezbędne do udostępniania informacji o witrynie na koncie użytkownika w mediach społecznościowych.

3.6. Użytkownik może wyrazić zgodę na używanie plików cookie w następujący sposób:

   a) nie usuwając ich i/lub nie zmieniając ustawień przeglądarki w taki sposób, aby nie można było instalować plików cookie;

   b) klikając przycisk „Akceptuj” na pasku plików cookie, który pojawia się na stronach internetowych;

   c) poprzez wyrażenie zgody w momencie rejestracji.

3.7.  Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie w dowolnym momencie. Może to zrobić zmieniając ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby nie można było instalować plików cookie. Instrukcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie, ich zastosowania i sposobu wycofania zgody jest dostępne na stronach  http://AllAboutCookies.org  lub http://google.com/privacy_ads.html .

3.8. W niektórych przypadkach wyłączenie niektórych plików cookie, w szczególności technicznych plików cookie i plików cookie wydajności, odmowa akceptacji plików cookie lub ich usunięcie może spowolnić przeglądanie, uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji w witrynie lub nawet uniemożliwić dostęp do niektórych witryn.

3.9. Wszystkie informacje udostępniane przez użytkownika w serwisach społecznościowych (w tym wiadomości, użycie przycisków Lubię to i Obserwuj oraz innych środków komunikacji) jest kontrolowane przez administratorów portali społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności udostępnionymi przez administratorów serwisów społecznościowych i kontaktowanie się z nimi bezpośrednio w kwestiach dotyczących wykorzystania danych osobowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności udostępnionej przez administratorów witryn społecznościowych jest dostępne pod adresem: https://wwww.facebook.com/policy.php(Facebook); https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn).

 

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Gwarantujemy, że nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób przekazywać danych osobowych osobom trzecim bez podstawy prawnej i że nie będziemy ich wykorzystywać do celów innych niż te, dla których zostały zebrane. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w sposób inny niż określono w niniejszej Polityce prywatności i obowiązujących przepisach ustawowych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ujawniania danych osobowych użytkownika, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie organów prawnych lub organów ścigania.

4.2. Możemy przekazywać dane osobowe firmom należącym do Grupy HEADEX, a także firmom, które są zaangażowane w naszą działalność (partnerzy, klienci, dostawcy). Wymagamy, aby nasi partnerzy przetwarzali dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zapewniają ochronę tych danych osobowych. Zawieramy z nimi umowy, zgodnie z którymi strony są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych.

4.3. Wymienieni wyżej dostawcy usług mają ograniczone możliwości korzystania z danych osobowych, ponieważ nie wolno im wykorzystywać tych danych do celów innych niż cele związane ze świadczeniem usług.

4.4. Niewyczerpująca lista osób, do których przekazujemy dane osobowe i ich kategorii jest podana w pkt 2.1 niniejszej Polityki prywatności i dotyczy każdego celu wykorzystania danych osobowych.

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

5.1. Przechowujemy dane osobowe użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane, lub tak długo, jak jest to wymagane przez prawo, jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

5.2. Staramy się nie przechowywać przestarzałych lub nieistotnych danych osobowych, dlatego upewniamy się, że po aktualizacji zostaną zachowane tylko istotne informacje (np. po weryfikacji lub zmianie danych konta). Przechowujemy dane historyczne, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli jest to konieczne do prowadzenia naszej działalności.

5.3. W pkt 2.1 niniejszej Polityki prywatności wymieniono okresy przechowywania danych osobowych dla każdego celu ich wykorzystania.

 

6. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Dane, które zbieramy od użytkownika, będą przechowywane w Unii Europejskiej, ale mogą być przekazywane lub przechowywane poza UE. Dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez naszych pracowników lub pracowników naszych dostawców, którzy mają siedzibę poza UE. Przesyłając dane użytkownika poza UE podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane te są przetwarzane w bezpieczny sposób zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

6.2. Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszych witryn; każda taka transmisja odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji wykorzystamy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

6.3. W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia danych osobowych, w przypadku gdy naruszenie to może spowodować poważne zagrożenie dla praw i wolności użytkownika, poinformujemy go o tym naruszeniu bezzwłocznie po tym, jak dowiemy się o naruszeniu i po zidentyfikowaniu rodzaju informacji dotkniętych tym naruszeniem.

 

7. ZEWNĘTRZNE WITRYNY INTERNETOWE

7.1. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, w tym do witryn naszych partnerów biznesowych lub stron internetowych reklamujących nasze usługi. Klikając dowolną z tych stron, należy zwrócić uwagę, że te witryny lub usługi dostępne za ich pośrednictwem podlegają własnym zasadom prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności tych zewnętrznych stron internetowych ani za dane osobowe (np. dane kontaktowe lub informacje lokalne) gromadzone na tych stronach lub w trakcie świadczenia usług za pośrednictwem tych stron internetowych. Przed udostępnieniem danych osobowych na tych stronach lub przed skorzystaniem z oferowanych na nich usług należy upewnić się, że przeczytano politykę prywatności każdej z tych stron.

 

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1. Podczas przetwarzania danych osobowych gwarantujemy prawa użytkownika zgodnie z RODO i ustawą o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej. Jako podmiotowi danych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

   a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

   b) prawo do żądania wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe;

   c) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;

   d) prawo do żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, jeśli dane te nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone;

   e) prawo do żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie takich danych jest niezgodne z prawem lub jeśli użytkownik wycofuje zgodę lub odmawia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda jest wymagana;

   f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody;

   g) prawo do odwołania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych do określonych celów odbywa się na podstawie zgody użytkownika;

   h) prawo do żądania, aby czynności przetwarzania (z wyjątkiem przechowywania) danych osobowych użytkownika zostały zawieszone w przypadku sporów lub w przypadkach, w których zgodność z prawem przetwarzania danych lub dokładność danych musi być zweryfikowana lub gdy dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne i użytkownik chce, aby zostały usunięte;

   i) prawo do zażądania (jeśli jest to technicznie wykonalne), aby dane osobowe zebrane na podstawie zgody użytkownika lub celem wykonania umowy zostały dostarczone w formacie odczytywalnym maszynowo lub prawo do żądania przesłania takich danych do innego administratora danych.

8.2. Dołożymy wszelkich starań, aby zabezpieczyć prawa osób, których dane dotyczą, i zapewnić wszystkie niezbędne warunki do skutecznego wykonywania tych praw. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odrzucenia żądań użytkownika, gdy musimy zapewnić:

   a) wykonywanie nałożonych na nas obowiązków prawnych;

   b) bezpieczeństwo narodowe i ochronę państwa;

   c) porządek publiczny i zapobieganie przestępczości, prowadzenie dochodzeń i wykrywanie przestępczości;

   d) ważne narodowe interesy gospodarcze lub finansowe;

   e) zapobieganie naruszeniom, prowadzenie dochodzeń i wykrywanie naruszeń etyki zawodowej;

   f) ochronę praw i wolności użytkownika oraz praw i wolności innych osób;

8.3. Użytkownik może przesyłać wnioski dotyczące wykonywania swoich praw osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Po otrzymaniu wniosku możemy poprosić użytkownika o dostarczenie dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub inne niezbędne informacje związane z przedłożonym wnioskiem.

8.4. Po otrzymaniu wniosku użytkownika udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku i od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.

8.5. Jeśli uznamy to za konieczne, zawiesimy przetwarzanie danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przechowywania danych, do czasu rozpatrzenia wniosku. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę w uzasadniony sposób, bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych zakończymy wszelkie czynności przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8.2 niniejszej Polityki prywatności i przypadków określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi w przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy zobowiązań prawnych, orzeczeń sądowych lub nakazów wydanych nam przez właściwe organy.

8.6. Jeśli odrzucimy wniosek użytkownika, przekażemy mu jasne powody tej decyzji.

8.7. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi działaniami lub naszą odpowiedzią na przedłożony wniosek, może zakwestionować nasze działania lub decyzje, składając skargę do właściwego organu państwowego.

 

9. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

9.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień omawianych w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt z HEADEX Group pod adresem duomenuapsauga@headex.eu .

9.2. Jeśli użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania danych osobowych, może przekazać ją na piśmie, korzystając z danych kontaktowych wymienionych na końcu niniejszej Polityki prywatności. Należy upewnić się, że zawiera ona jak najwięcej istotnych szczegółów. Chętnie nawiążemy współpracę z użytkownikiem i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie problemy tak szybko, jak to możliwe.

9.3. Jeśli użytkownik uzna, że jego prawa zostały naruszone zgodnie z RODO, może złożyć skargę do naszego lokalnego organu nadzoru: Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie spory poprzez współpracę z użytkownikiem.

 

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1. Wszystkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych. Jeśli to konieczne, będziemy informować o tych zmianach. Nowe zasady i warunki niniejszej Polityki prywatności mogą być również zamieszczane na naszych stronach internetowych, a użytkownik może być wezwany do ich przeczytania i zaakceptowania, aby móc kontynuować korzystanie z naszych stron internetowych i/lub naszych usług.

  

Data publikacji: 25 maja 2018

Data aktualizacji: 3 maja 2021

 

Chcesz dostać pracę?
Chcesz dostać pracę?
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni:
Kraje, w których chciał(a)byś podjąć pracę:
Niemcy
Holandia
Belgia

Kokioje srityje domina darbas:
Gamyba
Logistika
Vadybinės pozicijos
Kita (įrašykite)

Wyślij
Zgadzam się
Potwierdź

Cookies

By browsing you agree with necessary cookies.

↡ More about cookies

Būtini slapukai:

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Funkciniai slapukai:

Dėl funkcinių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkimas jus automatiškai prijungti.

Analitiniai slapukai:

Šios rūšies slapukus naudojame vidaus analizės tikslais, kad galėtume tobulinti visiems naudotojams teikimas paslaugas. Šie slapukai įvertina, kokius veiksmus naudotojas atlieka mūsų svetainėje ir šis procesas yra anoniminis.


Detalesnė informacija, kaip tvarkome asmens duomenis, pateikiama privatumo politikos puslapyje.

↟ Show less