+48 724 277 097
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HEADEX GROUP

Jesteśmy świadomi wyjątkowego znaczenia ochrony Twoich danych osobowych, dlatego zbieramy i przetwarzamy wyłącznie Twoje dane niezbędne do wykonywania naszej działalności. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i uczciwy, w ustalonych z góry celach i wyłącznie w takiej objętości, która jest potrzebna do ich osiągnięcia. Podczas przetwarzania danych osobowych staramy się, aby były one dokładne, bezpieczne, poufne, należycie przechowywane i chronione.

Przetwarzając Twoje dane osobowe przestrzegamy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej - RODO), ustawy Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, jak również wymogów przetwarzania danych osobowych ustalonych w innych aktach prawnych.

Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby, których dane są przez nas przetwarzane.

 

1.  W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1.1.  Przetwarzamy Twoje dane osobowe uzyskane w następujący sposób:

a) Gdy je nam udostępniłeś. Udostępniasz nam swoje dane osobowe przesyłając nam swoje CV, listy motywacyjne, aplikując w ramach naszych ogłoszeń o pracę na portalach poszukiwania pracy, rejestrując się na naszych stronach internetowych, komunikując się z nami telefonicznie, e-mailowo lub podczas spotkań, wypełniając przedstawione przez nas kwestionariusze, wykonując zadania lub testy, kontaktując się z nami za pośrednictwem sieci społecznościowych (np. Facebook, Linkedin), korzystając z zintegrowanej z naszą stroną internetową aplikacji czatu zendesk, dzieląc się historiami swojego sukcesu oraz przedstawiając opinie o nas. W przypadku skontaktowania się z nami w formie pisemnej lub elektronicznej, zachowamy dane z korespondencji.

b) Gdy korzystasz z obsługiwanych przez nas stron internetowych. Gdy korzystasz z obsługiwanych przez nas stron internetowych, pewne informacje (takie jak na przykład adres internetowy (IP), używane urządzenie, używana wyszukiwarka, liczba odwiedzin, przeglądane strony w naszej witrynie, czas, spędzony na naszej stronie internetowej, strony internetowe odwiedzone przed wejściem na naszą witrynę) są zbierane automatycznie.

 c) Gdy Twoje dane osobowe w trybie określonym przez akty prawne oraz (lub) niniejszą Politykę Prywatności otrzymujemy od innych osób.

1.2. Możemy łączyć otrzymane od Ciebie dane osobowe z danymi zebranymi przez nas z innych publicznych lub dostępnych źródeł. Na przykład, podane przez Ciebie dane możemy połączyć z danymi uzyskanymi za pomocą plików cookies na stronach internetowych, danymi zebranymi w trakcie świadczenia Ci naszych usług lub danymi uzyskanymi zgodnie z prawem od osób trzecich. W ramach wykonywania swoich praw, zawsze będziesz mógł zażądać korekty błędnych danych osobowych.

 

2.  W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKICH PODSTAWACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

2.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych ustanowionymi przez RODO:

a) W celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań na wniosek podmiotu danych przed zawarciem umowy;

b) Po otrzymaniu zgody podmiotu danych;

c) Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;

d) Gdy dane osobowe muszą być przetwarzane z uwagi na uzasadnione interesy nasze lub strony trzeciej.

2.2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) W celu świadczenia usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia naszych usług Tobie oraz innym osobom: znalezienia kandydatów spełniających potrzeby naszych klientów oraz ich selekcji, oceny, czy kandydaci są odpowiedni do oferowanej pracy i prezentacji kandydatów pracodawcom lub zatrudnienia ich w swojej spółce.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe otrzymane do Ciebie (np. dane podane w Twoim CV, dane zebrane w trakcie komunikacji oraz inne dane niezbędne do zatrudnienia), zgromadzone podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz innych witryn i (lub) otrzymane od innych osób (np. rekomendacje obecnych lub byłych pracodawców lub znajomych, sieci społecznościowe, media i in.).

W tym celu udostępniamy lub przekazujemy Twoje dane naszym partnerom oraz klientom – pracodawcom poszukującym pracowników. Razem z nami będą oni administratorami Twoich danych osobowych. Nie przekażemy klientom więcej Twoich danych osobowych niż będziemy przetwarzali zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Mamy zawarte umowy z klientami, na mocy których obie strony zobowiązują się chronić Twoje dane osobowe.

W tym celu Twoje dane przetwarzamy podczas świadczenia dla Ciebie usługi. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach świadczenia usług innym osobom, po otrzymaniu Twojej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od otrzymania zgody.

Świadcząc usługi, po otrzymaniu Twojej zgody, możemy przeprowadzać oceny i testowanie Ciebie (kandydata), jak również filmować wykonywane oceny i testowanie. Nagrania wideo, wyniki ocen/testowania mogą zostać przekazane naszemu klientowi, który zwrócił się w sprawie przeprowadzenia konkretnej rekrutacji.

Przysługuje Ci prawo do przejrzenia dotyczących Ciebie nagrań wideo, wyników z testowania, oceny, złożenia wniosku o otrzymanie nagrania na nośniku cyfrowym.

Nagrania wideo, wyniki z testowania, oceny będziemy przetwarzali tak długo, jak długo jest wykonywana określona rekrutacja lub, za Twoją zgodą, w celu administrowania bazą danych kandydatów przez dłuższy okres określony w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli ustalimy, że istnieją powody, by sądzić, że na nagraniu wideo odnotowano dokonywanie przestępstwa lub inną nielegalną działalność lub wszczęto dochodzenie wewnętrzne, nagranie wideo zostanie przechowywane do zakończenia odpowiedniego dochodzenia i (lub) postępowania.

b) W celu administrowania bazą danych kandydatów. Po zakończeniu odpowiedniej rekrutacji, podczas której udzieliłeś swoich danych, po otrzymaniu Twojej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe, żebyśmy mogli w przyszłości zaproponować Ci pracę oraz możliwości kariery, znaleźć kandydatów spełniających potrzeby naszych klientów oraz dokonać ich selekcji, ocenić, czy kandydaci są odpowiedni do oferowanej pracy i zaprezentować kandydatów pracodawcom.

W tym celu przetwarzamy takie same dane osobowe, jak i w celu świadczenia usług, przekazujemy je tym samym osobom oraz przechowujemy przez 3 lata od otrzymania Twojej zgody.

c) Przetwarzamy również dane poleconej przez Ciebie osoby w celu dokonania selekcji podczas rekrutacji na posady oferowane przez nas lub naszych partnerów, z kolei Twoje (polecającego) dane osobowe — w celu administrowania premią za poleconą osobę. 

W tym celu przetwarzamy następujące dane osoby poleconej: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, doświadczenie zawodowe, cechy, talenty, inne podane informacje; dane osoby polecającej: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane niezbędne do wypłacenia premii, adres IP serwera nadawcy, adres IP urządzenia z którego wysłano wiadomość e-mail, źródło danych (skąd pochodzą dane, nazwa źródła, data otrzymania danych, osoba wprowadzająca dane).

Dane osoby poleconej będziemy przetwarzali przez 10 lat od dnia udzielenia zgody. Dane osoby polecającej będziemy przetwarzali w trakcie procesu selekcji osoby poleconej (jeżeli osoba polecona nie zostanie zatrudniona) lub przez 3 lata po wypłaceniu premii (jeżeli osoba polecona zostanie zatrudniona).

Wskazane przez Ciebie dane osobowe osoby poleconej w celu rekrutacji na posadę oferowaną przez Headex i/lub jej partnerów, Headex może przekazać spółkom grupy Headex i/lub potencjalnym pracodawcom na całym świecie, w tym znajdującym się w państwie, którego akty prawne nie zapewniają poziomu ochrony prawnej danych osobowych obowiązującego na Litwie. Przy przykazywaniu danych osobowych odbiorcy do takiego państwa, Headex oraz odbiorca danych osobowych będą stosowali należyte środki ochrony, żeby zabezpieczyć dane osobowe przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Dane osobowe wskazane w udzielonej zgodzie w minimalnym niezbędnym zakresie możemy również przekazać osobie trzeciej, świadczącej usługi Headex lub spółce grupy Headex, w tym doradcom prawnym, podatkowym, administrowania biznesem lub personelem, ewidencji księgowej i w trybie określonym przez akty prawne kompetentnym organom państwowym.

Więcej informacji o warunkach wypłacania premii można znaleźć tu: projektai.headex.eu/rekomendacijos/visos-taisykles/ ir projektai.headex.eu/rekomendacijos/duk/.

 d) W celu kontroli jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych) Gdy dzwonisz do nas lub my kontaktujemy się z Tobą, nagrywamy naszą rozmowę w celu zapewnienia jakości obsługi i kontroli świadczenia usług. 

W tym celu przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, nagranie rozmowy telefonicznej (dane podane w trakcie rozmowy), data i godzina rozmowy telefonicznej, imię i nazwisko osoby, która udzieliła konsultacji:

W tym celu Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie bezpośrednio lub tworzymy w trakcie korzystania przez Ciebie z naszych usług.

W tym celu Twoje dane przechowujemy przez 3 lata.

e) W celu zarządzania czynnościami zawodowymi pracowników. W zakresie, w jakim akty prawne nas do tego zobowiązują lub zezwalają, przetwarzamy dane osobowe swoich pracowników zgodnie z procedurą określoną w naszych regulaminach wewnętrznych.

f) W celu doskonalenia administrowanych stron internetowych i oferowania Ci lepszych i dostosowanych usług. Twoje dane osobowe, w tym również dane osobowe, które otrzymujemy podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, wykorzystujemy do doskonalenia i rozwoju tych stron internetowych oraz zaoferowania Ci lepszych i lepiej dostosowanych usług. W tym celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe otrzymane do Ciebie, uzyskane podczas odwiedzania przez Ciebie naszych stron internetowych oraz otrzymane od innych osób.

O tym, jak wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, czytaj w rozdziale 7 niniejszej Polityki Prywatności.

g) Do celów marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu Twojej zgody i w celu zaoferowania Ci naszych usług, usług osób z nami związanych oraz naszych partnerów, doskonalenia swoich usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W tym celu przetwarzamy imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej; dane odwiedzających strony internetowe administrowane przez Spółkę i osoby trzecie, związane z korzystaniem z takich witryn.

W tym celu Twoje dane będziemy przetwarzali przez 3 lata od otrzymania Twojej zgody.

h) W celu bezpośredniej komunikacji i poprawy jakości usług. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz kontaktując się z nami za pośrednictwem aplikacji czatu zendesk, zostawiając opinię o nas lub dzieląc się swoją historią sukcesu w zakładce opinii na stronie internetowej. W tym celu przetwarzamy takie Twoje dane osobowe, jak: adres e-mail, wskazany nick na Facebooku, tekst opinii, historii sukcesu, tekst zapytania.

W tym celu Twoje dane przetwarzamy przez 1 miesiąc od rozpoczęcia korespondencji.

Tak samo we wskazanym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz podczas komunikacji z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger, Viber lub WhatsApp. W tym celu przetwarzamy takie Twoje dane osobowe, jak: nr telefonu, informacje podane w trakcie korespondencji, Twój nick wskazany w aplikacjach Viber lub WhatsApp.

Historię korespondencji przechowujemy przez 1 rok od rozpoczęcia korespondencji.

O tym, jak Messenger, Viber lub WhatsApp przetwarza Twoje dane osobowe, możesz się dowiedzieć w informacjach o prywatności opublikowanych przez te aplikacje.

2.3. Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane po udzieleniu przez Ciebie zgody, cofnięciu przez Ciebie zgody lub wygaśnięciu terminu ważności zgody, Twoje dane osobowe przestają być przetwarzane, za wyjątkiem przechowywania danych potwierdzających fakt udzielenia zgody przez okres nie dłuższy niż 10 (dziesięć) lat, co ma na celu zgłoszenie, wykonywanie lub obronę naszych zgodnych z prawem żądań.

2.4. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w żadnym innym celu niezgodnym z celami wymienionymi powyżej.

 

 

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)?

3.1. Zbieramy informacje o Tobie za pomocą plików cookies  i podobnych technologii. Pliki cookies to małe pliki, które są tymczasowo przechowywane na dysku twardym Twojego urządzenia i umożliwiają rozpoznanie Ciebie podczas innych wizyt na stronach internetowych, zapisanie historii przeglądania, opcji, dostosowanie treści, przyspieszenie wyszukiwania wykonywanego przez witryny, stworzenie wygodnego i przyjaznego dla użytkownika środowiska stron internetowych i przedstawienia go w sposób bardziej efektywny i niezawodny. Pliki cookies to normalna praktyka poruszania się po stronach internetowych, ułatwiająca korzystanie z witryny.

3.2. Przy pomocy ciasteczek możemy zbierać pewne informacje: adres internetowy (IP), używane urządzenie, używana wyszukiwarka, liczba odwiedzin, przeglądane strony w naszej witrynie, czas, spędzony na naszej stronie internetowej, strony internetowe odwiedzone przed wejściem na naszą witrynę.

3.3. Informacje uzyskiwane dzięki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

a) żeby zapewnić funkcjonalność stron internetowych (np. żebyś mógł korzystać z personalizacji stron);

b) do analizy korzystania ze strony internetowej;

c) żebyśmy mogli doskonalić i rozwijać witryny tak, żeby jeszcze lepiej odpowiadały Twoim potrzebom;

d) do rozwoju usług;

e) do ukierunkowania orientacji marketingowej.

3.4.  Możemy, nie uchybiając aktom prawnym, połączyć informacje otrzymane dzięki korzystaniu z plików cookies z informacjami o osobie otrzymanymi przy pomocy innych narzędzi (np. informacja o korzystaniu ze stron internetowych, podane przez Ciebie dane osobowe itp.).

3.5.  Na stronach internetowych mogą być stosowane następujące pliki cookies:

a) techniczne pliki cookies — to pliki cookies, niezbędne do funkcjonowania stron internetowych;

b) funkcjonalne pliki cookies — to pliki, które mimo że nie są niezbędne do funkcjonowania stron internetowych, jednak znacznie polepszają ich funkcjonowanie, jakość oraz doświadczenie użytkowników;

c) analityczne pliki cookies — to pliki cookies wykorzystywane do przygotowania analizy statystycznej metod nawigacji odwiedzających strony internetowe; dane zebrane przez te pliki są wykorzystywane anonimowo;

d) ukierunkowane lub reklamowe pliki cookies — to pliki cookies, które służą do wyświetlania ofert lub innych informacji, które mogą Cię zainteresować;

e) pliki cookies sieci społecznościowych — to pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z informacji stron internetowych na Twoim profilu sieci społecznościowej.

3.6.   Zgodę na wykorzystanie ciasteczek możesz udzielić w następujący sposób:

a) nie kasując ich oraz (lub) nie zmieniając ustawień swojej wyszukiwarki internetowej w taki sposób, żeby nie przyjmowała ona cookies;

b) klikając na przycisk „Zgadzam się” w linku (na pasku) na stronach internetowych;

c) wyrażając zgodę podczas rejestracji na stronach internetowych.

3.7. Możesz w dowolnej chwili odwołać dane nam pozwolenie na wykorzystanie plików cookies. Możesz to zrobić zmieniając ustawienia swojej wyszukiwarki internetowej w taki sposób, żeby nie przyjmowała ona ciasteczek. Jak to zrobić zależy do używanego przez Ciebie systemu operacyjnego oraz wyszukiwarki internetowej. Wyczerpujące informacje o plikach cookies, ich stosowaniu, możliwościach rezygnacji z nich znajdziesz pod adresemhttp://AllAboutCookies.org lub http://google.com/privacy_ads.html.

3.8. W niektórych przypadkach, w szczególności wyłączenie technicznych oraz funkcjonalnych plików cookies, brak zgody lub ich skasowanie może spowolnić przeglądanie, ograniczyć działanie pewnych funkcji stron internetowych lub nawet zablokować dostęp do stron internetowych.

3.9. Wszystkie informacje, które  podajesz w mediach społecznościowych (w tym wiadomości, korzystanie z pól „Like” i „Follow” oraz inne komunikaty), kontrolują administratorzy sieci społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności administratorów portali społecznościowych i bezpośredni kontakt z nimi w sprawie wykorzystania Twoich danych osobowych. Więcej o politykach prywatności sieci społecznościowych można się dowiedzieć tu: https://wwww.facebook.com/policy.php (Facebook); https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn).

3.10. Stosowane pliki cookies:

Nazwa pliku cookie

Typ pliku cookie

Dostawca

Okres ważności

Przetwarzane dane

guest_id

Sieci społecznościowych

twitter.com

2 lata

Dane przeglądania

personalization_id

Sieci społecznościowych

twitter.com

2 lata

Dane przeglądania

presence

Sieci społecznościowych

facebook.com

Sesja

Dane przeglądania

fr

Marketingowy

facebook.com

3 miesiące

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

_fbp

Marketingowy

facebook.com

1 miesiąc

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

datr

Funkcjonalny

facebook.com

2 lata

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

c_user

Sieci społecznościowych

facebook.com

1 rok

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

spin

Sieci społecznościowych

facebook.com

1 dzień

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

m_pixel_ratio

Marketingowy

facebook.com

Sesja

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

xs

Sieci społecznościowych

facebook.com

1 rok

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

x-refer

Sieci społecznościowych

facebook.com

Sesja

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

sb

Sieci społecznościowych

facebook.com

1 rok

Unikalny identyfikator użytkownika i przeglądarki

CM14

Marketingowy

adform.net

Tydzień

Unikalne identyfikatory

C

Analityczny

adform.net

1 miesiąc

Unikalne identyfikatory

TPC

Analityczny

adform.net

Tydzień

Unikalne identyfikatory

uid

Analityczny

adform.net

2 miesiące

Unikalne identyfikatory

DigiTrust.v1.identity

Marketingowy

adform.net

1 dzień

Unikalne identyfikatory

CM

Marketingowy

adform.net

1 dzień

Unikalne identyfikatory

DSID

Marketingowy

doubleclick.net

Tydzień

Unikalne identyfikatory

IDE

Marketingowy

doubleclick.net

8 miesięcy

Unikalne identyfikatory

RUL

Marketingowy

doubleclick.net

9 miesięcy

Unikalne identyfikatory

_Secure-3PSIDCC

Marketingowy

google.com

1 rok

Numer identyfikacyjny generowany losowo.

OGPC

Marketingowy

google.com

1 rok

Unikalne identyfikatory

_Secure-3PSID

Marketingowy

google.com

2 lata

Numer identyfikacyjny generowany losowo.

Consent

Marketingowy

google.com

17 lat

Preferencje użytkownika i inne informacje, takie jak wybrany język, liczba wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie oraz włączanie i wyłączanie bezpiecznego wyszukiwania Google.

S

Marketingowy

google.com

Sesja

Unikalne identyfikatory

SAPISID

Marketingowy

google.com

2 lata

Preferencje użytkownika i inne informacje, takie jak wybrany język, liczba wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie oraz włączanie i wyłączanie bezpiecznego wyszukiwania Google.

SEARCH_SAMESITE

Marketingowy

google.com

6 miesięcy

Unikalne identyfikatory

NID

Marketingowy

google.com

6 miesięcy

Unikalne identyfikatory

APISID

Marketingowy

google.com

1 rok i 9 miesięcy

Unikalne identyfikatory

ANID

Marketingowy

google.com

1 miesiąc

Unikalne identyfikatory

1P_JAR

Marketingowy

google.com

1 miesiąc

Unikalne identyfikatory

HSID

Funkcjonalny

google.com

1 rok i 9 miesięcy

Unikalne identyfikatory

SIDCC

Marketingowy

google.com

1 rok

Unikalne identyfikatory

SID

Analityczny

google.com

2 lata

Unikalne identyfikatory

_Secure-3PAPISID

Marketingowy

google.com

1 rok i 9 miesięcy

Unikalne identyfikatory

OTZ

Marketingowy

google.com

1 miesiąc

Unikalne identyfikatory

DV

Marketingowy

google.com

1 dzień

Unikalne identyfikatory

SSID

Marketingowy

google.lt

1 rok i 9 miesięcy

Różne unikalne zmienne

_Secure-3PSID

Marketingowy

google.lt

2 lata

Numer identyfikacyjny generowany losowo

APISID

Marketingowy

google.lt

1 rok i 9 miesięcy

Numer identyfikacyjny generowany losowo

UULE

Marketingowy

google.lt

1 dzień

Numer identyfikacyjny generowany losowo

_hjAbsoluteSessionInProgress

Statystyczny

headex.eu

1 dzień

Numer identyfikacyjny generowany losowo

_hjid

Statystyczny

headex.eu

1 rok

Numer identyfikacyjny generowany losowo

__zlcmid

Marketingowy

headex.eu

1 rok

Unikalne identyfikatory

_hjTLDTest

Statystyczny

headex.eu

Sesja

Link

_glc_au

Marketingowy

headex.eu

3 miesiące

Unikalne identyfikatory

_gid;

Analityczny

headex.eu

1 dzień

Unikalne identyfikatory

_ga

Analityczny

headex.eu

2 lata

Unikalne identyfikatory

PHPSESSID

Marketingowy

headex.eu

Sesja

Unikalne identyfikatory

ZgadzaSięZPrawami

Niezbędny

headex.eu

1 dzień

Czy odwiedzający zgodził się z polityką prywatności?

Gdpr_cookies

Niezbędny

headex.eu

Sesja

Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies

 

4. PO CO ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, udostępniane lub w inny sposób przekazane osobom trzecim bez uzasadnionej podstawy, a także wykorzystane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych w sposób inny niż zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i aktami prawnymi. Zastrzegamy sobie jednak prawo do udzielenia informacji o Tobie, jeśli będziemy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli zażądają tego legalnie działające instytucje lub organy ścigania.

4.2. W celach wskazanych w Polityce Prywatności możemy przekazywać Twoje dane osobowe spółkom należącym do Headex group, a także firmom, które pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności (partnerom, klientom, dostawcom). Wymagamy od takich partnerów przetwarzania Twoich danych wyłącznie zgodnie z podanymi przez nas instrukcjami i obowiązującymi aktami prawnymi zapewniającymi ochronę danych. Zawieramy z tymi osobami umowy, które zobowiązują strony do ścisłego przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych.4.3. Możliwość wykorzystywania Twoich danych przez wyżej wymienionych usługodawców jest ograniczona – nie mogą oni wykorzystywać tych danych do celów innych niż świadczenie nam usług.

4.4. Niewyczerpujący wykaz osób i ich kategorii, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, przedstawiono w punkcie 2.2 niniejszej Polityki Prywatności oddzielnie dla każdego celu wykorzystania danych osobowych.

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

5.1. Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych albo przewidują akty prawne, jeżeli ustalono w nich dłuższy okres przechowywania danych.

5.2. Staramy się nie przechowywać przestarzałych, nieaktualnych danych osobowych, więc po ich aktualizacji (na przykład po sprecyzowaniu, zmianie informacji na koncie itp.), przechowujemy tylko aktualne informacje. Informacje historyczne są chronione, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w celu wykonywania naszej działalności.

5.3. Punkt 2.2 Polityki Prywatności określa warunki przechowywania Twoich danych osobowych odrębnie dla każdego celu wykorzystania danych osobowych.

 

6. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

6.1. Dane, które od Ciebie zbieramy, będą znajdować się na terenie Unii Europejskiej, ale mogą być przekazywane lub przechowywane poza granicami UE. Może je również przetwarzać personel nasz lub naszych dostawców, pracujący poza granicami UE. Przekazując Twoje dane poza granice UE wykonamy wszystkie niezbędne działania, prowadzące do zapewnienia, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny oraz zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

6.2. Niestety, przekazywanie informacji przez internet nie jest do końca bezpieczne. Mimo że bardzo się staramy chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zapewnić bezpieczeństwa danych, gdy przekazujesz swoje dane do serwisów internetowych — przyjmujesz wtedy odpowiedzialność związaną z przekazaniem danych do serwisów internetowych. Gdy otrzymamy Twoje dane, będziemy stosowali rygorystyczne procedury i środki bezpieczeństwa, żeby Twoje dane były zabezpieczone przed niezgodnym z prawem dostępem.

6.3. Jeśli zaistnieją mało prawdopodobne okoliczności i dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które mogłoby poważnie zagrozić Twoim prawom lub wolnościom, powiadomimy Cię niezwłocznie, gdy tylko dowiemy się o tym i ustalimy, do jakich informacji uzyskano dostęp.

 

7. STRONY ZEWNĘTRZNE

7.1. Na stronach internetowych mogą być podane linki do witryn zewnętrznych — stron internetowych naszych partnerów biznesowych lub stron, na których są reklamowane nasze usługi. Korzystając z takich linków do dowolnych stron internetowych należy pamiętać, że te witryny i usługi, do których można uzyskać dostęp za ich pośrednictwem, mają własne odrębne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmujemy zobowiązań za te zasady ani za dane osobowe gromadzone na tych stronach internetowych lub przy świadczeniu usług za ich pośrednictwem, takie jak dane kontaktowe lub dane lokalizacji. Przejrzyj te polityki przed podaniem danych osobowych na tych stronach lub korzystając z dowolnych usług.

 

8. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

8.1. Przetwarzając dane osobowe, zapewniamy Twoje prawa zgodnie z RODO oraz ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych. Jako podmiot danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) wiedzieć (być poinformowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych;

b) zapoznać się z przetwarzanymi przez nas swoimi danymi osobowymi;

c) żądać naprawienia lub uzupełnienia, sprecyzowania niepoprawnych, niedokładnych, niewyczerpujących Twoich danych osobowych;

d) żądać zniszczenia danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, do których były gromadzone;

e) żądać zniszczenia danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy odwołujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub nie udzielasz takiej zgody, a jest ona niezbędna;

f) nie zgodzić się z przetwarzaniem danych osobowych lub odwołać daną wcześniej zgodę;

g) odwołać dane zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych, gdy w konkretnych celach dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;

h) żądać wstrzymania (za wyjątkiem przechowywania) działań przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli dochodzi do sporów lub trzeba sprawdzić zgodność z prawem przetwarzania danych, dokładność danych, jak również w wypadkach, gdy nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, ale nie chcesz, żebyśmy je zniszczyli;

i) żądać, aby, o ile jest to technicznie możliwe, Twoje dane osobowe zebrane za Twoją zgodą lub w celu realizacji umowy były udostępniane w czytelnym formacie lub wymagać, aby zostały przesłane innemu administratorowi danych.

8.2. Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować realizację Twoich praw, jako podmiotu danych osobowych, i stworzyć wszelkie warunki do efektywnej realizacji tych praw, jednak zastrzegamy sobie prawo do niespełnienia Twoich wymagań, gdy jest to konieczne do zapewnienia:

a) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;

b) bezpieczeństwa lub obrony państwa;

c) porządku publicznego, zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania lub ścigania przestępstw;

d) ważnych interesów gospodarczych i finansowych państwa;

e) zapobiegania, badania i wykrywania naruszeń etyki służbowej lub zawodowej;

f) ochrony praw i wolności Twojej lub innych osób.

8.3. Możesz nam zgłaszać roszczenia związane z realizacją swoich praw osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. Po otrzymaniu Twojego wniosku możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości, a także o wszelkie dodatkowe informacje, których potrzebujemy w związku z Twoim wnioskiem.

8.4. Po otrzymaniu Twojego wniosku udzielimy Ci odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania Twojego żądania i dnia przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do otrzymania odpowiedzi.

8.5. Jeżeli będziemy uważali, że to konieczne, wstrzymamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, za wyjątkiem przechowywania do momentu rozpatrzenia Twojego wniosku. Jeśli zgodnie z prawem wycofasz swoją zgodę, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 8.2 niniejszej Polityki Prywatności i w aktach prawnych, tj. gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania Twoich danych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, orzeczeniami sądowymi lub wiążącymi instrukcjami przekazanymi nam przez organy.

8.6. W przypadku odmowy wykonania Twojego żądania, wyraźnie podamy podstawy takiej odmowy.

8.7. Nie zgadzając się z naszymi działaniami lub odpowiedzią na Twój wniosek, odwołać się od naszych działań i decyzji do właściwego organu państwowego.

 

9. DOKĄD MOŻESZ SIĘ ZWRÓCIĆ?

9.1. Więcej informacji we wszystkich kwestiach omawianych w niniejszej Polityce Prywatności możesz otrzymać: Pod adresem e-mail Headex group duomenuapsauga@headex.eu

9.2. Jeżeli chcesz wnieść skargę w związku z wykonanym przez nas przetwarzaniem danych, złóż ją w formie pisemnej, wskazując jak najwięcej informacji, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej polityki. Będziemy z Tobą współpracować i postaramy się niezwłocznie rozwiązać wszelkie problemy.

9.3. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w ramach RODO, możesz złożyć skargę do naszego organu nadzorczego — Państwowej Inspekcji Ochrony Danych, chociaż przede wszystkim będziemy starali się rozwiązać wszelkie spory wspólnie z Tobą.

 

10. JAK BĘDZIE ZMIENIANA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

10.1. Wszystkie zmiany naszej Polityka Prywatności będą ogłaszane na stronach internetowych. Jeżeli wyniknie potrzeba, poinformujemy Cię o nich. Warunki nowej Polityki Prywatności mogą również zostać podane na stronach internetowych oraz możliwe, że będziesz musiał je przeczytać oraz zaakceptować, żebyś mógł w dalszym ciągu korzystać ze stron internetowych oraz (lub) naszych usług.

 

Data ogłoszenia polityki prywatności 25 maja 2018 r.

Data ogłoszenia polityki prywatności 3 września 2021 r.

Chcesz dostać pracę?
Chcesz dostać pracę?
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni:




Kraje, w których chciał(a)byś podjąć pracę:
Niemcy
Holandia
Belgia

Jaka dziedzina pracy Cie interesuje:
Produkcja
Logistyka
Zarządzanie
Inne (jakie?)

Wyślij
Zgadzam się
Potwierdź

Cookies

By browsing you agree with necessary cookies.

↡ More about cookies

Būtini slapukai:

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Funkciniai slapukai:

Dėl funkcinių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkimas jus automatiškai prijungti.

Analitiniai slapukai:

Šios rūšies slapukus naudojame vidaus analizės tikslais, kad galėtume tobulinti visiems naudotojams teikimas paslaugas. Šie slapukai įvertina, kokius veiksmus naudotojas atlieka mūsų svetainėje ir šis procesas yra anoniminis.


Detalesnė informacija, kaip tvarkome asmens duomenis, pateikiama privatumo politikos puslapyje.

↟ Show less